Obchodní Podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti
TPT SERVIS s.r.o.
sídlo: Budivojova 1534/7, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice
IČO: 01956752
Č.účtu: 75200752/5500
Zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddílu C, složce číslo 21994
Platí pro prodej všech služeb společnosti TPT SERVIS s.r.o. sjednaných prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.callasistent.cz jakožto i všech offline papírových smluv sjednaných mimo portál callasistent.cz společností TPT SERVIS s.r.o.


 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 2. 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti TPT SERVIS s.r.o., se sídlem Budivojova 1534/7, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice, zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddílu C, složce číslo 21994 pro prodej služeb společností TPT SERVIS s.r.o. (dále jen „prodávající“) se řídí Občanským zákoníkem České republiky, jelikož se vždy jedná o produkt prodávajícího, určený právnické nebo fyzické osobě – podnikateli. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou = podnikatelem (dále jen „odběratel“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.callasistent.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

  1.2 Předmětem kupní smlouvy je služba poskytnutí hlasových služeb zákazníkovi za účelem sjednání obchodních schůzek a případné zprostředkování databáze dat dle zadaných kritérií výběru odběratele. Jakákoliv databáze zprostředkovaná prodávajícím pochází výhradně z licenčních zdrojů dodavatele databáze nebo z veřejně dostupných zdrojů - seznamů, jejichž kopii a zpracování si uzavřením kupní smlouvy odběratel objednává. Předmětem kupní smlouvy není prodej vlastnických práv databází prodávajícího.

  1.3 Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.callasistent.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.

  1.4 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

  1.5 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

  1.6 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


 3. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 4. 2.1 Na základě přidělených přihlašovacích údajů může odběratel přistupovat do svého uživatelského rozhraní. (dále jen „uživatelský účet“).

  2.2 Údaje uvedené v uživatelském účtu je odběratel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené odběratelem v uživatelském účtu považovány za správné.

  2.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Odběratel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany odběratele a za vzniklé škody tímto způsobené na straně odběratele.

  2.4 Odběratel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

  2.5 Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy odběratel svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy odběratel poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

  2.6 Odběratel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

  2.7 Veškeré nabídky prodeje služeb umístěné ve webovém rozhraní jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto služeb.


 5. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 6. 3.1 Odběratel bere na vědomí, že programové vybavení a všechny další součásti tvořící webové rozhraní obchodu jsou chráněny autorským právem. Odběratel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

  3.2 Odběratel není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

  3.3 Odběratel bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

  3.4 Odběratel je povinen udržovat volné místo ve svém elektronickém diáři, sdíleným pro svou objednávku prodávajícímu, úměrně velikosti své objednávky.

  3.4.1 Pro minimální objednávku 20ti schůzek měsíčně byl stanoven minimální prostor ve výši 3 celých volných pracovních dní týdně nebo 30ti volných hodin v pracovních dnech od 8.00 do 17.00 hodin každý den v pracovním týdnu.

  3.4.2 Každá objednaná schůzka nad rámec minimální objednávky (20 schůzek/měsíc) vyžaduje další dodatečný prostor v kalendáři ve výši 2 hodin v pracovních dnech od 8.00 do 20.00 hodin každý den v pracovním týdnu.

  3.4.3 Pokud klient plánuje dovolenou, je povinen to ohlásit jeden měsíc před touto událostí.

  3.4.4 Pokud tak nebude ze strany Odběratele splněno, vyhrazuje si Prodávající právo fakturovat všechny nesplněné schůzky do naplnění objednávky.


 7. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 8. 4.1 PPro objednání služeb vyplní odběratel Poptávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu, který závaznou objednávkou potvrdí. Poptávkový formulář obsahuje zejména: - informace o objednávaných službách - fakturační údaje odběratele. Případně provede objednávku přímo s obchodním zástupcem společnosti, se kterým následně uzavře smluvní vztah.

  4.2 Před zasláním objednávky prodávajícímu je odběrateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky odběratel vložil, a to i s ohledem na možnost odběratele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Závaznou objednávku odběratel potvrdí podpisem písemné formy smlouvy a odešle odběrateli. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení odběrateli potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty odběratele uvedenou v registraci (dále jen „elektronická adresa odběratele“).

  4.3 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat odběratele o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

  4.4 Smluvní vztah mezi prodávajícím a odběratelem vzniká doručením podepsané smlouvy ze strany prodávajícího, jež je prodávajícím zasláno odběrateli elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu odběratele.

  4.5 Odběratel bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek), které nejsou podnikatelskými subjekty, které jsou přímou nebo nepřímou konkurencí nebo podnikatelsky či osobami provázány s konkurencí nebo s osobami, u kterých má prodávající podezření, že produkty či databáze prodávajícího odběratel dále poskytuje konkurenci nebo jakékoli třetí straně.

  4.6 Odběratel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé odběrateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí odběratel sám.

 9. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ A PRÁVA NA SLUŽBY

 10. 5.1 Prodávající je majitelem autorských práv na předmět smlouvy a odběratel se zavazuje předmět kupní smlouvy použít výhradně pro vlastní účely svého jednoho IČ firmy, platného k datu uzavření kupní smlouvy. Pokud chce odběratel poskytnout předmět smlouvy třetí straně nebo stranám, musí se prodávajícímu zavřít smlouvu k tomuto svolení určenou.

  5.2 Použití předmětu smlouvy nebo jeho částí k dalšímu prodeji nebo poskytnutí jiným způsobem je přísně zakázáno. Odběratel nesmí kopírovat, přenášet či zpřístupnit v jakékoliv formě, včetně internetu, předmět smlouvy a nesmí jeho obsah nebo jeho část zpřístupnit nebo poskytnout mimo svou organizaci kromě využití třetích stran jako servisních organizací pro zajištění aktivit organizace. Odběratel je povinen zabránit jakémukoliv zneužití předmětu smlouvy nebo jeho částí svými zaměstnanci nebo třetí osobou. Porušení tohoto ujednání se považuje za hrubé porušení smluvních podmínek.

  5.3 Odběratel bere na vědomí, že data a informace podléhají postupnému stárnutí a některá data jsou vyřazována z veřejně dostupných zdrojů, čímž se stávají osobními údaji. Takto vzniklé osobní údaje se dále nesmějí zpracovávat, ukládat a ani jinak využívat a podléhají Zákonu č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Z toho plyne, že odběratel je tímto seznámen s tím, že dodávky předmětu kupní smlouvy se musí průběžně aktualizovat.

  5.4 Prodávající nenese odpovědnost za správnost dat obsažených v předmětu kupní smlouvy vyjma poskytnuté garance dodavatelem, ani za vhodnost využití produktu nebo jejich částí k jakýmkoli účelům a za jakékoliv ztráty způsobené komukoliv použitím informací obsažených v předmětu kupní smlouvy.

  5.5 V případě, že prodávající poruší závazek, že dodá odběrateli předmět kupní smlouvy v dohodnuté kvalitě, zavazuje se k poskytnutí peněžní či nepeněžní náhrady dle porušení závazku a to: Vrácení 1% z ceny za každé 0,1% odchylky od garantované úspěšnosti služby

  5.6 Součástí dodávky předmětu kupní smlouvy je tzv. výstup z projektu, ve kterém jsou evidovány informace o telefonních hovorech, které proběhli. Tento výstup je součástí projektů, u kterých si odběratel vybral platbu za kontakt.

  5.7 Odběratel souhlasí s tím, že pokud hrubě poruší ujednání obchodních podmínek, zejména ve smyslu poskytnutí předmětu kupní smlouvy třetí straně nebo ve smyslu ochrany osobních údajů, je povinen prodávajícímu uhradit soudně prokazatelné ztráty a náklady tímto vzniklé, včetně pokuty ve výši 100% soudně prokazatelných ztrát a nákladů prodávajícího.

  5.8 Splatnost příslušné smluvní pokuty činí 30 dnů ode dne doručení uplatnění pokuty na adresu sídla povinné strany. Uhrazením smluvní pokuty se pro potřeby této smlouvy rozumí odepsání odpovídající částky z účtu povinné strany na účet oprávněné strany.


 11. CENY ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 12. 6.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy odběratel uhradí prodávajícímu vždy předem bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 107-5348730277/0100 nebo 75200752/5500 vedené u společností Komerční Banka a.s. a Raiffeisenbank a.s., (dále jen „účet prodávajícího“)

  6.2 V případě bezhotovostní platby je odběratel povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek odběratele uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

  6.3 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím odběrateli nelze vzájemně kombinovat.

  6.4 Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

  6.5 Kupní cena je splatná vždy předem, ještě před zahájením úkonů spojených s projektem a to maximálně do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy na základě daňového dokladu, pokud nebylo dohodnuto jinak.

  6.6 Po uzavření kupní smlouvy prodávající obratem vystaví odběrateli daňový doklad a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu odběratele a to nejpozději do 7 dnů.

  6.7 Odběratel je povinen zálohovou fakturu uhradit nejpozději do 14 dnů od zaslání.

  6.8 Pokud odběratel požaduje zaslat daňové doklady na poštovní adresu, musí o to zažádat písemně na elektronickou adresu prodávajícího admin@callasistent.cz.


 13. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 14. 7.1 Kupující, který uzavřel s Prodávajícím smlouvu prostřednictvím eshopu www.callasistent.cz, nebo offline pomocí smlouvy má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od data uzavření smlouvy.

  7.2 Jestli-že plnění bylo započato se souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, možnost odstoupení do 14 dnů bez udání důvodů se na tento případ nevztahuje.

  7.3 V případě uznání reklamace prodávajícím se reklamovaná služba nahrazuje dodatečným plněním části reklamované služby viz. bod 5.5.


 15. DODÁNÍ SLUŽEB

 16. 8.1 Prodávající schůzky vkládá kupujícímu do jeho elektronického diáře v uživatelském účtu na adrese www.callasistent.cz. Zapsáním schůzky do diáře kupujícího se prohlašuje objednaná služba za dodanou.

  8.2 Schůzku je možné reklamovat vždy do 24h od data realizace schůzky, pokud nebylo dohodnuto jinak. Jako písemné potvrzení reklamace je považován výpis z evidence v uživatelském účtu callasistent.cz, případně je klientovi doručena na email.


 17. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

 18. 9.1 Ochrana osobních údajů odběratele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

  9.2 Odběratel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: Název firmy, jméno a příjmení, adresa bydliště nebo firmy, identifikační číslo IČ, daňové identifikační číslo DIČ, adresa elektronické pošty, heslo, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

  9.3 Odběratel souhlasí se zpracováním osobních údajů zpracovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení zpracovateli.

  9.4 Odběratel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

  9.5 Zpracováním osobních údajů odběratele může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto správce webového rozhraní obchodu. Kromě správce webového rozhraní obchodu nebudou osobní údaje bez předchozího souhlasu odběratele předávány prodávajícím třetím osobám.

  9.6 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

  9.7 Odběratel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Odběratel prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu sídla prodávajícího nebo na adresu elektronické pošty admin@callasistent.cz.

  9.8 V případě, že by se odběratel domníval, že prodávající nebo správce webového obchodu provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života odběratele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: požádat prodávajícího o vysvětlení, požadovat, aby prodávající odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost odběratele podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající žádosti, má odběratel právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění odběratele obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

  9.9 Požádá-li odběratel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

  9.10 Odběratel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu odběratele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu odběratele.


 19. DORUČOVÁNÍ

 20. 10.1 Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, nebo zároveň osobně či doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Odběrateli je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu. Prodávajícímu je doručováno na adresu elektronické pošty admin@callasistent.cz.

  10.2 Zpráva je doručena: v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem, v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem, v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít, v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.


 21. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY

 22. 11.1 Smlouva je uzavřena na dobu určitou a to od data zahájení projektu do data ukončení projektu uvedeného v poptávkovém formuláři. Obchodní zástupce následně může klientovi umožnit uzavření smlouvy na dobu neurčitou.


 23. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2 Prodávající je oprávněn k prodeji svých služeb na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

12.3 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.4 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.5 Veškeré spory podléhající věcné příslušnosti soudů, které se smluvním stranám nepodaří vyřešit smírnou cestou, budou řešeny věcně příslušným soudem České republiky. Nestanoví-li zákon výlučnou místní příslušnost soudu, dohodly se smluvní strany, že pro všechny spory vyplývající z této smlouvy a týkající se obchodních věcí (včetně sporů o náhradu škody a bezdůvodné obohacení) bude místně příslušným obecný soud prodávajícího.

12.6 Kontaktní údaje prodávajícího: TPT SERVIS s.r.o., sídlo a adresa pro doručení: Budivojova 1534/7, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice, adresa elektronické pošty: admin@callasistent.cz.

12.7 Veškeré doplňky a změny této smlouvy musí být učiněny pouze formou písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami. Dodatek se vždy stává nedílnou součástí této smlouvy. Změna sídla společností, čísla účtu případně dalších údajů, kde z povahy věci vyplývá, že je strana oprávněna měnit je jednostranně, není důvodem k uzavření dodatku, takováto skutečnost bude druhé straně ale sdělena písemně poštou nebo na elektronickou adresu odběratele.

12.8 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich úplné a výlučné vzájemné ujednání týkající se daného předmětu této smlouvy. Okamžikem nabytí účinnosti této smlouvy pozbývají platnosti veškerá ústní a písemná ujednání mezi smluvními stranami, týkající se předmětu této smlouvy, s výjimkou dohod a smluv, na které výslovně odkazuje.